Årsmöte WRIS 24 Mars kl 16.00!

I år kommer vi att vara på Kungshaga Equestrian utanför Eslöv.
Vi har som vanligt ett litet medlemsmöte innan själva årsmötet för att lösa eventuella frågor så att själva årsmötet kan gå kvickt och lätt.

Vi behöver förslag på nya styrelseledamöter och suppleanter, revisorer...

Har du något förslag eller kanske känner dig sugen själv...hör av dig till styrelsen så vidarebefordrar vi informationen till valberedningen...eller ta kontakt med Pia på Aktiv westernhäst som är sammankallande för valberedningen.

  Kallelse och Dagordning WRIS årsmöte 2019 för år 2018

Tid: Söndagen den 24 mars klockan 16.00
Plats: Kungshaga Equestrian, Eslöv

 
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 
1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av dagordning.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret om sådan upprättats.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
      a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
      b) minst en och max 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
      c) 1 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
      d) 2 till 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd