Fotograf? På bilden Emanuel Fröjdegård

Stadgar för Westernryttarna i Skåne.

§ 1 Ändamål

§ 2 Medlemskap

§ 3 Medlems Skyldigheter

§ 4 Styrelsen

§ 5 Årsavgift

§ 6 Firmatecknare

§ 7 Revision

§ 8 Årsmöte

§ 9 Uteslutning

§ 10 Ändring av stadgar

§ 11 Föreningens upplösning

Westernryttarna I Skåne har till ändamål att verka för westernridningens främjande och utbredning. Föreningen skall ha sitt säte inom Skåne Län.

Medlemskap i föreningen kan sökas av envar enskild.

Det åligger varje medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter, att ställa sig till efterrättelse föreskrifterna i dessa stadgar och med stöd av stadgarna fattade beslut, samt att i övrigt verka för föreningens sammanhållning och utveckling.

Styrelsen skall mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör jämte minst två och högst fyra övriga ledamöter, samt högst fyra suppleanter.
Val av styrelse sker på årsmötet.
Mandattiden skall vara två år för ordinarie ledamöter.
I tur avgående ledamot kan återväljas.
Halva antalet ordinarie styrelseledamöter, därav antingen ordförande eller kassör, och samtliga suppleanter, väljs vid varje årsmöte.
Ordförande och kassör väljs särskilt.
I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal skall den mening gälla som biträdes av mötesordföranden.
Vid val avgörs genom lottning.
Styrelsen är beslutför om minst 2/3 av styrelsens ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två andra styrelsemedlemmar så påfordrar.
Styrelsen skall till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (kalenderår).
Även om styrelseledamots mandattid ej gått till ända kan denne genom beslut i styrelsen, vilket skall godkännas av årsmötet eller extra årsmöte kunna skiljas från uppdraget om han uppenbart åsidosatt sina skyldigheter eller eljest förverkat den det förtroende uppdraget förutsätter.
Ett sådant styrelsebeslut fordrar 2/3 majoritet.

Årsavgiften fastställs på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet beslutar.

Föreningens firma tecknas av kassören eller den (de) som styrelsen utser.

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen på ordinarie årsmöte två revisorer jämte en revisorssuppleant. Revisorerna skall inför årsmötet företa revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Följande ärenden skall då förekomma på dagordningen;
a, val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare),
b, fråga om huruvida mötet blivit behörigt utlyst,
c) upprättande och godkännande av röstlängd,
d) föredragning av styrelsens berättelse,
e) föredragning av revisorernas berättelse,
f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
g) fastställande av årsavgift,
h) fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen,
i) val av styrelseordförande eller kassör,
j) val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen,
k) val av revisorer och revisorssuppleanter,
l) behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller som till årsmötet hänskjutits,
Förslag från medlemmar skall för att kunna behandlas på årsmötet, vara inlämnade till styrelsen senast åtta dagar före mötet.
Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen/mejl till samtliga medlemmar minst 14 dagar före mötet.
Extra årsmöte hålles då styrelsen anser det erforderligt, eller då minst 10 % av röstberättigade medlemmar därom gör skriftlig framställning med angivande av det ärende för vars behandling sammanträdet påkallats.
Varje närvarande röstberättigad medlem har genom fullmakt rösträtt för högst en frånvarande medlem.
Alla beslut fattas med enkel majoritet där annat ej angivits i dessa stadgar. Vi lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid val; då lotten avgör.
All omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs av någon medlem.

Styrelsen äger rätt att på styrelsesammanträde utesluta medlem som ej följt föreningens stadgar eller de beslut som föreningen i överensstämmelse med dessa stadgar fattat. För ett sådant beslut fordras 2/3 majoritet av styrelsens ordinarie antal ledamöter.
Beslutet kan överklagas till årsmötet.
Medlem som ej betalt föreskriven årsavgift skall anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie årsmöte, eller, genom beslut med 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande möten (varav ett skall vara årsmöte) med minst sex månaders mellanrum.

För beslut om föreningens upplösning fordras 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande möten (varav ett skall vara årsmöte) med minst sex (6) månaders mellanrum. På båda möten skall alla medlemmar vara kallade med minst två (2) veckors framförhållning.
Klubbens likvida medel skall skänkas till, av årsmötet beslutat, välgörenhetsändamål.

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd